Categories

« Cisco Talent Connection Event | 10 March 2017 | Main | Cisco Student Workshop & Creathon »

Friday, 27 January 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Eric pauwels

Er bestaat een vereniging van informaticaleerkrachten van het secundair onderwijs. Meer info op http://www.2link2.be/

Er is/was een lobbygroep actief om meer informaticawetenschappen in te brengen in het verplicht onderwijs. De hoofddoelstelling van het forum i22n is om informaticawetenschappen in alle onderwijsniveaus, een volwaardige, aan de 21ste eeuw aangepaste, plaats te geven tussen de andere wetenschappen. Meer info op http://www.i22n.org/missie.html

wim debbaut

Een interessant namiddag gehad omdat er ook niet-IT opleidingen aan bod kwamen die mee praatten over de invoering van een versnelde digitatlisering in het onderwijs. Als IT opleider (Mobyus - UCLL) heb ik voornamelijk te maken met de technische kant van training, maar een aantal commentaren van vertegenwoordigers van niet-IT scholen verruimden mijn blikveld. Het is eens te meer gebleken dat er zeker op Vlaams gebied nog werk aan de winkel is om iedereen bij te benen op het gebied van digitalisering, zowel als toepassing van de IT zelf, als op het gebied van de technische basiskennis.
Wat mij betreft nog meer van deze initiatieven, bedankt Yvan.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)